Regulamin newslettera

section logo

Regulamin 

Usługi Newsletter

 


§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki świadczenia drogą elektroniczną usługi newsletter, zwanej dalej „Usługą” przez  GT GROUP TOMASZEK SP. z o.o. z siedzibą w Łańcucie, ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000224213, kapitał zakładowy 13 257 000,00 zł, NIP 8151664972, zwaną dalej „Usługodawcą”, aktywację i dezaktywację Usługi oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osób korzystających z Usługi (zwanych dalej „Usługobiorcami”).
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Usługobiorców będących zarówno konsumentami, jak i przedsiębiorcami. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
3. Usługa jest świadczona nieodpłatnie, drogą elektroniczną w sieci Internet z wykorzystaniem skrzynki mailowej Usługobiorcy. 
4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Platformie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Każdy może zapoznać się z Regulaminem. Usługobiorca akceptując Regulamin zawiera umowę świadczenia Usługi Newsletter przez Usługodawcę.
5. Do korzystania z Usługi konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
6. Dane kontaktowe Usługodawcy:
a) adres pocztowy: GT GROUP TOMASZEK SP. z o.o., Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut
b) adres poczty elektronicznej: kontakt@imello.pl

 

§2. Przedmiot usługi
1. Przedmiotem Usługi jest wysyłanie Usługobiorcy informacji w formie listu elektronicznego (e-mail), zwanej dalej „Newsletterem” za pośrednictwem poczty elektronicznej, na uprzednio podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
2. Informacje przesyłane w Newsletterze mogą mieć charakter reklamowy, promocyjny jak również informacyjny, w szczególności mogą to być informacje o produktach lub usługach oferowanych przez Usługodawcę, w tym również o nowościach w ofercie i aktualnych promocjach, organizowanych wydarzeniach, akcjach promocyjnych. W Newsletterze mogą być zawarte odesłania do materiałów prasowych, artykułów itp. o Usługodawcy oraz linki do stron zaprzyjaźnionych z Usługodawcą.
3. Usługobiorca w celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi z Usługodawcą, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym.
4. Każdy Newsletter zawiera: informację o nadawcy Newslettera, wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera, informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi Newsletter, informację o sposobie zmiany adresu poczty elektronicznej, na który wysyłany jest Newsletter.
 

§ 3. Warunki korzystania z Usługi
1. Usługa jest bezpłatna. 
2. Korzystać z Usługi może każda osoba, która na Platformie, w części dotyczącej Usługi (formularz zapisu na Newsletter) poda swój adres e-mail, zaakceptuje Regulamin poprzez zaznaczenie checkboxa przy komunikacie „Akceptuję Regulamin Usługi Newsletter”, a następnie kliknie przycisk „Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie na podany adres e-mail przez Usługodawcę w automatycznej wiadomości linku potwierdzającego rejestrację. Kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację umieszczonego w przesłanej przez Usługodawcę automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail powoduje, że adres poczty elektronicznej Usługobiorcy (e-mail) będzie od tego momentu wykorzystywany w celu realizacji Usługi.
3. Użytkownik, korzystając z Usługi, zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności podawania cudzych danych bez zgody osób uprawnionych.
4. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach Usługi, mogą zawierać utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Usługodawcy stanowić może naruszenie prawa.
 

§ 4. Czas trwania i rezygnacja z Usługi
1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi bez podania przyczyny. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy i nie wiąże się z ponoszeniem kosztów przez Użytkownika.
3. Użytkownik wypowiada umowę o świadczenie Usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie, klikając w specjalny link zamieszczony w stopce Newslettera, przeznaczony do wypisania się z Usługi.
4. Dezaktywacja Usługi może nastąpić również z inicjatywy Usługodawcy, w razie nieprzestrzegania przez Usługobiorcę obowiązków wymaganych przez Regulamin.
5. Usługodawca może w każdym czasie zawiesić bądź zakończyć świadczenie Usługi po uprzednim poinformowaniu Usługobiorców na podane przez nich adresy e-mail.
6. Usługodawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Użytkownika.
§ 5. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca – GT GROUP TOMASZEK SP. z o.o., z siedzibą w Łańcucie, ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut, KRS 0000224213, NIP 8151664972 (dalej „Administrator”). W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem za pośrednictwem adresu email: iod@gtpoland.eu
2. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu świadczenia Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b (umowa) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).
3. Usługodawca oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia Usługi w oparciu o Regulamin, do czasu rezygnacji z Usługi przez Usługobiorcę.
4. Dane osobowe Usługobiorcy mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Usługodawcy, m.in.: podmiotom świadczącym usługi IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Ponadto dane osobowe Usługobiorcy mogą być udostępniane m.in. podmiotom świadczącym usługi pocztowe.
5. Usługodawca gwarantuje, że przekazane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw Administratora lub rozstrzyganiu sporów.
6. Usługobiorca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia.
7. Usługobiorca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości świadczenie Usług przez Usługodawcę.
9. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajduje się w Polityce Prywatności.
 

§ 6. Reklamacje i zmiany Regulaminu
1. Reklamacje dotyczące Usługi należy składać na adres mailowy: kontakt@imello.pl lub pocztą bezpośrednio na adres Usługodawcy.
2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis, na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4. Ewentualne spory w związku z korzystaniem z Usługi mogą być rozstrzygane w trybie pozasądowym. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
W wypadku powstania sporu z udziałem Usługobiorcy będącego konsumentem pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Usługodawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):
a) zmiana sposobu świadczenia Usługi spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi; 
b) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
c) zmiana zakresu lub sposobu świadczenia Usługi, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności objętych Regulaminem.
6. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na Platformie.
7. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na Platformie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Usługobiorcę, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z Usługi, w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
 

§ 7. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://imello.pl/ w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

imello logo