Polityka Prywatności

section logo

Polityka Prywatności  

dotycząca ochrony danych osobowych przetwarzanych 

w ramach Platformy imello.pl i Kreatora Kuchni  
 

Szanując Twoje prawo do prywatności, oraz w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych,  GT GROUP TOMASZEK SP. z o.o. z siedzibą w Łańcucie, ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000224213, posiadająca NIP 8151664972, REGON 1800041130, (dalej również jako „Sprzedawca” lub „Spółka”) jako właściciel i administrator serwisu internetowego znajdującego się pod domeną: www.imello.pl (dalej jako „Platforma”) oraz administrator danych zbieranych i przetwarzanych w ramach funkcjonowania ww. Platformy stosuje odpowiednie rozwiązania, które je zapewniają.
 

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z Twoich danych osobowych, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając z Platformy i Usług świadczonych za jej pośrednictwem, w tym z narzędzia Kreatora Kuchni, wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.
 

Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania z Platformy z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich osób oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z Platformy, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.
Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Twoich interesów, a w szczególności zapewniamy, że Twoje dane zbieramy dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddajemy ich dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dbamy o to, aby Twoje dane były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 

Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?
Administratorem Twoich danych osobowych jest GT GROUP TOMASZEK SP. z o.o. z siedzibą w Łańcucie, ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut, KRS 0000224213, NIP 8151664972, REGON 1800041130, (dalej również jako „Usługodawca”). Możesz skontaktować się z Administratorem, pisząc na podany wyżej adres siedziby Spółki.


Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Spółki jest Pan Jacek Chmiel. Kontakt z Inspektorem w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Spółkę, w tym realizacji Twoich praw wynikających z RODO możliwy jest pod adresem e – mail: iod@gtpoland.eu
 

Jakie Twoje dane osobowe gromadzimy?
Podczas korzystania z Platformy i Kreatora Kuchni możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie:
a) formularza rejestracji i założenia Konta, 
b) formularza zapisu na Newsletter,
c) formularza kontaktowego,
d) formularza wyceny w studio 
Dane gromadzone za pomocą ww. formularzy to: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, hasło, login. 
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu:
1) założenia i prowadzenia Konta;
2) odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie korespondencję; 
3) skontaktowania Ciebie z wybranym studiem meblowym; 
4) przesyłania informacji marketingowych (promocyjnych i reklamowych) 
 

Ponadto możemy również rejestrować Twoje dane, kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej pisząc lub telefonując na numery i adresy podane na Platformie.
 

Twoja aktywność w Platformie i Kreatorze Kuchni, w tym Twoje dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzamy przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych.
Ponadto Platforma i Kreator Kuchni korzystają również z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego Użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Więcej o plikach cookies przeczytasz w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności.
W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie odbywa się przy użyciu narzędzi informatycznych m.in. takich firm jak Google Inc. oraz Facebook Inc. w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań, i odpowiedniego dopasowywania treści znajdujących się w Serwisie  do tych preferencji, jak również w celu dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.
 

Jak i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
W przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia Konta, przesyłania Newslettera, podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 

W sytuacji przetwarzania danych w celu odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie korespondencję podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na   udzielaniu użytkownikom pełnych informacji i zapewnieniu im pozytywnych doświadczeń z naszą Platformą.
W przypadku przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych, obejmujących w szczególności informowanie o Produktach, promocjach, przecenach, usługach dodatkowych, wysyłaniu (wyświetlaniu) reklam dopasowanych do Twoich preferencji, podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), obejmujący przedstawianie Tobie ofert, promocji, reklam, które mogą Cię zainteresować, jak również innych informacji dotyczących naszej działalności.
Podobnie, w przypadku przetwarzania Twoich danych dla celów analitycznych, statystycznych, zapewnienia bezpieczeństwa w Platformie, opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na zapewnieniu przyjaznej dla użytkownika, atrakcyjnej i bezpiecznej witryny internetowej oraz na jej optymalizacji w celu realizacji zarówno naszych celów biznesowych, jak też sprostania Twoim oczekiwaniom.
W przypadku zgłoszonych przez Ciebie ewentualnych roszczeń lub wysunięcia przez nas roszczeń wobec Ciebie podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz uzasadniony prawnie interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
Przetwarzając Twoje dane osobowe w postaci plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, wysyłania do Ciebie reklam dopasowanych do Twoich preferencji, prowadzenia analizy Twojej aktywności, doskonalenia stosownych funkcjonalności oraz w celach statystycznych, robimy to w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie zgody na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo telekomunikacyjne. 
 

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?
Czas, przez jaki możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej przesłankę przetwarzania danych osobowych. I tak:
1) w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się przez Ciebie dalszemu takiemu przetwarzaniu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją; w przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego przestaniemy je przetwarzać niezwłocznie;
2) przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;
3) w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Twoje dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy. 
 

Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
• prawo dostępu do danych;
• prawo sprostowania danych;
• prawo usunięcia danych;
• prawo ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo przenoszenia danych;
• prawo sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora);
• prawo cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).
 

Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzymasz odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.
 

Zwracamy uwagę, że:
• prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO;
• prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonania umowy;
• możemy odmówić usunięcia Twoich danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• w niektórych przypadkach możemy odmówić uwzględnienia Twojego sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 

Ponadto, przysługuje Ci prawo do wniesieni skargi do właściwego organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy prawa. Organem tym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

Komu przekazujemy Twoje dane?
W związku z realizacją usług dostępnych na Platformie  przekazujemy Twoje dane osobowe do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, studiów meblowych, architektów, specjalistów oraz podmiotów realizujących dla nas szeroko pojęte działania marketingowe.
Twoje dane osobowe, w szczególnych sytuacjach tj. związanych z współdziałaniem ze światowymi koncernami takimi jak Google Inc. lub Facebook Inc. mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku powyższych podmiotów, w tym w przypadku używania przez naszą firmę  systemów Google Analitics, Google Adwords, Google Search Console oraz Facebook Analytics dane są przekazywane w oparciu o stosowne umowy. Umowy te oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych.
 

Bezpieczeństwo i poufność
Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.
Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
Podejmujemy również wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.
 

Zmiany w polityce prywatności
W przyszłości możemy wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności, o czym zostaniesz poinformowany. Korzystając z Platformy i Kreatora Kuchni po otrzymaniu informacji o zmianach w Polityce prywatności, wyrażasz zgodę na dalsze przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych na nowych zasadach.

 

Informacja o plikach cookies

1. W związku z korzystaniem z Platformy i Kreatora Kuchni wykorzystywane są pliki cookies lub podobne technologie w celu zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Platformy i Kreatora Kuchni, usprawniania ich działania, profilowania i wyświetlania treści dopasowanych do potrzeb Użytkownika. 
2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.), w czasie korzystania z Platformy i Kreatora Kuchni, pozwalające na zapisywanie i odczytywanie informacji, które Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi (np. analityczne i statystyczne) wykorzystują w różnych celach, które można podzielić na kategorie opisane poniżej.
3. Stosujemy dwa rodzaje plików cookies lub podobnych technologii, z uwagi na czas ich życia:
a) sesyjne – pliki przechowywane w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania się przez Użytkownika albo opuszczenia Platformy lub Kreatora Kuchni;
b)  stałe – pliki przechowywane w urządzeniu Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika albo do czasu wygaśnięcia pliku cookies w terminie określonym w specyfikacji pliku cookies.
4. Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi (np. analityczne i statystyczne) wykorzystują pliki cookies w różnych celach, które można podzielić na następujące kategorie:

a) pliki cookies niezbędne (wymagane do korzystania z Platformy i Kreatora Kuchni) - Administrator wykorzystuje niezbędne pliki cookies przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikom usług oraz funkcjonalności Platformy i Kreatora Kuchni, na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
b) pliki cookies funkcjonalne - są stosowane w celu zapamiętania i dostosowania Platformy  do wyborów Użytkownika m.in. w zakresie preferencji językowych. 
c) pliki cookies analityczne - umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w Platformie. Pomagają ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. 

Pliki cookies funkcjonalne i reklamowe mogą być instalowane przez Administratora i podmioty trzecie. Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystaniem funkcjonalnych i analitycznych plików cookies jest uzależnione od uzyskania zgody Użytkownika na wykorzystanie (osobno) funkcjonalnych i analitycznych plików cookies za pośrednictwem banneru zarządzania zgodą cookies. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy.
d) pliki cookies reklamowe - pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań Użytkowników w ramach Serwisu oraz poza Serwisem. Na podstawie informacji z tych plików cookies i aktywności Użytkownika w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań Użytkownika. 
Reklamowe pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i podmioty trzecie. Przetwarzanie Danych osobowych w związku z wykorzystaniem reklamowych plików cookies jest możliwe po uzyskaniu zgody Użytkownika na wykorzystanie zgody za pośrednictwem banneru zarządzania zgodą. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy.
5. Dokładna charakterystyka plików cookies zamieszczona jest w bannerze zarządzania zgodami na pliki cookies, jaki zostaje wyświetlony Użytkownikowi przy pierwszym wejściu na stronę internetową i do Kreatora Kuchni. 
6. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ponadto, zarządzanie plikami cookies jest możliwe z poziomu banneru do zarządzania plikami cookies udostępnianego Użytkownikowi Platformy. 
 

imello logo