Regulamin Platformy imello.pl

section logo

Regulamin Platformy imello.pl
 


I.  Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa: rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy („Usługi”), warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług  oraz tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie Usług. 
2. Właścicielem  Platformy pod adresem: www.imello.pl  (dalej również jako: „Platforma”) jest GT GROUP TOMASZEK SP. z o.o. z siedzibą w Łańcucie (37-100) przy ul. Cetnarskiego 35/37, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000224213, nr REGON: 180004113, NIP: 815-166-49-72 (dalej jako „Usługodawca”)
3. Wszelkie prawa do Platformy, w tym  prawa własności intelektualnej do jej nazwy,  domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów, banerów i zdjęć zamieszczanych w Platformie (z wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy.
4. Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@imello.pl, formularza kontaktowego, oraz pisemnie na adres: GT GROUP TOMASZEK SP. z o.o., ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut. 
 

II. Definicje
1. Hasło – ustalany przez Użytkownika przy Rejestracji ciąg znaków alfanumerycznych, potrzebny do autoryzacji przy uzyskiwaniu dostępu do założonego Konta.
2. Kreator Kuchni - oprogramowanie, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują Usługodawcy, udostępniane zdalnie Użytkownikowi w ramach Usług na Platformie, służące do tworzenia projektów kuchni.
3. Konto – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika, oznaczony indywidualnym loginem i hasłem, dostępny po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu się w panelu administracyjnym Użytkownika. 
4. Newsletter - informacje, w tym informacje marketingowe i handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  („UŚUDE”) wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Usługodawcy na zasadach opisanych w Regulaminie usługi Newsletter. 
5. Polityka prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika wraz z informacjami o plikach cookies wykorzystywanych przez Platformę, stanowiących integralną część Regulaminu. 
6. Platforma - należący do Usługodawcy serwis internetowy, w ramach którego Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługi. Portal jest dostępny pod adresem https://imello.pl
7. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin, udostępniony nieodpłatnie Użytkownikowi na stronie internetowej pod adresem https://imello.pl
8. Rejestracja – dobrowolna, jednorazowa procedura, polegająca na założeniu przez Konta na Platformie, dokonana z wykorzystaniem udostępnionego formularza. 
9. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a  Użytkownikiem, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
10. Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460, z późn. zm.).
11. Usługodawca - GT GROUP TOMASZEK SP. z o.o. z siedzibą w Łańcucie (37-100) przy ul. Cetnarskiego 35/37, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000224213, nr REGON: 180004113, NIP: 815-166-49-72.
12. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 344, z późn. zm.).
13.  Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 UŚUDE, korzystająca w jakikolwiek sposób zgodny z prawem i Regulaminem z Usług oferowanych poprzez Platformę. 
 

III. Warunki świadczenia Usług 
1. Warunkiem technicznym korzystania z Portalu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów. Dla poprawnego funkcjonowania Portalu wymagana jest jedna z przeglądarek: Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox, Safari i Chrome w ich najnowszych wersjach. Wersje przeglądarek starsze od aktualnych, mogą nie być obsługiwane lub nie być obsługiwane w pełni. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu w komputerach Użytkowników zapisywane są krótkie informacje tekstowe, tzw. „cookies”. Lista używanych plików „cookies” oraz cel ich użycia, określono w Polityce Prywatności. 
2. Usługa Kreatora Kuchni Imello oferowana jest i świadczona w modelu SaaS (Software as a Service), co oznacza, iż oprogramowanie jest zainstalowane i utrzymywane w całości w ramach infrastruktury Usługodawcy. Użytkownik nie nabywa żadnych praw do oprogramowania w ramach Usługi. 
3. Usługodawca nie prowadzi sprzedaży, nie jest stroną umów sprzedaży, a jedynie udostępnia na Platformie informacje o Produktach oferowanych przez producentów sprzętu AGD. 
4. Ceny Produktów podane w Platformie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i zostały zaczerpnięte z wybranych przez Usługodawcę ofert sklepów internetowych. W celu sprawdzenia aktualności ceny, czy właściwości Produktu, Użytkownik powinien zapoznać się z ofertą wybranych przez siebie sklepów stacjonarnych lub e – sklepów. 
5. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia Użytkownikowi nieprzerwanego dostępu do Usług  w ramach Platformy.         
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Platformy, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo okresowego wyłączenia Platformy lub Kreatora Kuchni na czas niezbędnych prac technicznych, czynności konserwacyjnych lub modyfikacyjnych. 
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
a) za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług,
b) za szkody powstałe po stronie osób trzecich w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem,
c) za utratę danych przez Użytkownika na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy,
d) za szkody powstałe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług będących następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej, działania i zaniechania osób trzecich,
e) za podanie przez Użytkownika niepełnych, błędnych lub nieprawdziwych danych osobowych,
f) za działania Użytkownika sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 
 

IV. Usługi świadczone za pośrednictwem Platformy 
1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Platformy, drogą elektroniczną, Usługi na warunkach określonych w Regulaminie. 
2. Wszystkie Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy są bezpłatne.
3. Platforma jest internetowym serwisem umożliwiającym Użytkownikowi: 
a) założenie Konta,
b) stworzenie indywidualnego projektu kuchni z wykorzystaniem Kreatora Kuchni Imello,
c) dostęp do stworzonego projektu kuchni z poziomu utworzonego Konta, 
d) pobranie stworzonego projektu kuchni po zalogowaniu na Konto,
e) dostęp do wizualizacji projektów kuchni,
f) dostęp do bazy Specjalistów (w tym studiów meblowych, designerów i architektów),
g) wycenę i realizację projektu kuchni przez wybrane studio meblowe, 
h) przeglądanie Produktów topowych producentów sprzętu AGD,
i) przeglądanie treści o charakterze inspiracyjnym i specjalistycznym,
j) zapis do Newslettera, 
k) komunikowanie się z Usługodawcą za pośrednictwem dedykowanego formularza kontaktowego, 
l) komunikowanie się z wybranym Specjalistą za pośrednictwem dedykowanego formularza kontaktowego. 
 

V. Rejestracja i Konto Użytkownika   
1. Umowa na świadczenie Usługi prowadzenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony z chwilą potwierdzenia Rejestracji przez Usługodawcę, w sposób, o którym mowa w punkcie 3 poniżej.
2. W celu Rejestracji (założenia Konta) należy wypełnić formularz Rejestracji, podając wymagane dane, w tym dane osobowe, login oraz hasło, dokładnie zapoznać się z treścią Regulaminu, treścią Polityki Prywatności  oraz potwierdzić zapoznanie się i akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie właściwego checkboxa.
3. Po dokonaniu Rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostaje wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces Rejestracji i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu Rejestracyjnym. 
4. Po dokonaniu Rejestracji, każdorazowe logowanie do Konta odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu Rejestracyjnym.
5. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, uzyskuje pełen dostęp do funkcjonalności Platformy i Usług, w tym w szczególności do projektu kuchni stworzonego z wykorzystaniem Kreatora Kuchni Imello. 
6. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, o ile po dokonaniu rejestracji ulegną one zmianie. Zgłoszenie zmiany danych następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza aktualizacyjnego po zalogowaniu się na Konto.
7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania podejmowane w ramach Platformy  i jest zobowiązany w szczególności do:
a) korzystania z funkcjonalności Platformy w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz dla Usługodawcy, w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
b)  powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Platformy i Kreatora Kuchni, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w ich zawartość lub elementy techniczne;
c) powstrzymywania się od wykorzystywania Platformy i Kreatora Kuchni  do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania spamu, prowadzenia z ich wykorzystaniem jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.;
d) korzystania z Platformy i Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami
8. Użytkownik może wypowiedzieć umowę, o której mowa w punkcie 1 powyżej ze skutkiem natychmiastowym bez wskazania powodów wypowiedzenia, poprzez usunięcie Konta albo przesłanie stosownego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@imello.pl. W przypadku wypowiedzenia w formie oświadczenia pocztą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie po jego otrzymaniu dokonuje usunięcia Konta Użytkownika oraz jego danych osobowych.
9. Usługodawca  może wypowiedzieć umowę o której mowa w punkcie 1 powyżej w każdym czasie i bez podawania przyczyny, informując o tym Użytkownika na adres e – mail podany w Koncie, na 14 dni przed planowanym usunięciem Konta. Niezależnie od powyższego, Usługodawca może wypowiedzieć umowę, o której mowa w punkcie 1 ze skutkiem natychmiastowym, jeśli:
a) cel Rejestracji lub sposób korzystania z Konta  jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Platformy;
b) działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa, normami obyczajowymi, narusza prawa osób trzecich;
c) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika;
d) Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych lub w rażący bądź uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu;
e) podane przez Użytkownika dane budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości, co do ich poprawności lub prawdziwości a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail;
f) Użytkownik nie wykazywał aktywności na Koncie, w szczególności nie logował się na Konto w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
10. Wypowiedzenie umowy przez Usługodawcę, jest równoznaczne z zablokowaniem dostępu do Konta oraz jego usunięciem. 
11. W każdym czasie Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi, o której mowa w punkcie 1 za porozumieniem stron.
 

VI. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Platformy i Kreatora Kuchni 
1.  Usługodawca zapewnia poprawne działanie Platformy i Kreatora Kuchni i zobowiązuje się usuwać wady lub przerwy w ich funkcjonowaniu, zgłoszone przez Użytkowników.
2. Usługodawca może zawiesić lub zakończyć świadczenie poszczególnych funkcjonalności Platformy lub Kreatora Kuchni z uwagi na potrzebę przeprowadzenia konserwacji lub rozbudowy bazy technicznej.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, w tym szybkość przesyłu danych systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury technicznej z których korzysta Użytkownik.
4. Użytkownik może powiadomić Usługodawcę o wszelkich wadach lub przerwach funkcjonowania Platformy i Kreatora Kuchni mailowo na adres: kontakt@imello.pl.
5. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje dane osobowe i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.
6. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania na papierze lub innym trwałym nośniku danych.
7. Niezależnie od postanowień powyższych istnieje możliwość skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są za pośrednictwem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (więcej informacji na stronie: www.uokik.gov.pl). 
8. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Usługodawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).
 

VII. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca, tj. GT GROUP TOMASZEK SP. z o.o. z siedzibą w Łańcucie (37-100), ul. Cetnarskiego 35/37, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000224213, posiadająca numer NIP: 8151664972 oraz REGON: 180004113.
2. Administrator zapewnienia  ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w szczególności w przepisach  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,  „RODO").
3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz ich ochrony, jak również prawa przysługujące Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Administratora oraz dane kontaktowe do Administratora znajdują się w Polityce prywatności, dostępnej na Platformie. 
 

VIII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.04.2022 r.
2. Aktualny Regulamin jest zamieszczany na Platformie oraz na każde żądanie Użytkownika może być mu dostarczony droga elektroniczną bez dodatkowych opłat.
3. Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji Platformy, w przypadku zmian prawnych lub organizacyjnych Usługodawcy, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Usługodawca powiadomi Użytkownika o zmianie Regulaminu, w formie informacji przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika przy Rejestracji Konta. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług opisanych w Regulaminie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.  
4. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.

imello logo